Seiya Suzuki Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Seiya Suzuki 2022 33487 R 27 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.262 .336 .433 .769 397 446 54 104 22 2 14 46 4 42 3 110 9 5 0 3 8 172

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
56.3 5.2 .171 .742 .300 38 28.4 10.2

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.269 .367 .481 .848 104 28 6 2 4 16 3 18 26.0 8.0

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.259 .325 .416 .741 293 76 16 0 10 26 0 92 29.3 11.3

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
rf Vg Av Fr Pr Vg Av Av Prone nr nr nr nr nr nr nr Av/162 Ex nr 0 73