Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2022 28649 L 32 NYA

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.224 .338 .480 .818 465 548 77 104 21 1 32 75 23 58 6 101 6 5 0 2 13 223

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
73.9 5.5 .256 .818 .394 54 14.5 8.9

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.233 .343 .550 .893 120 28 8 0 10 14 0 22 12.0 8.6

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.220 .336 .455 .791 345 76 13 1 22 44 6 79 15.7 9.1

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Ex Ex Fr Fr Av Fr Fr Prone nr Av/87 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 88