Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2019 28649 L 29 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.293 .405 .520 .925 512 613 89 150 29 3 27 94 27 71 3 86 5 2 0 3 15 266

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
109.6 8.2 .227 .974 .375 59 19.0 7.5

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.250 .371 .435 .806 124 31 5 0 6 15 0 20 20.7 8.3

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.307 .416 .546 .962 388 119 24 3 21 56 3 66 18.5 7.3

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Vg Ex Pr Fr Pr Av Fr Prone nr Av/54 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 90