Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2017 28649 L 27 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.273 .392 .507 .899 572 691 99 156 32 3 32 109 24 91 11 90 10 4 0 4 21 290

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
112.9 7.3 .234 .941 .411 67 17.9 7.2

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.260 .374 .507 .881 150 39 3 2 10 18 2 25 15.0 9.4

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.277 .398 .507 .905 422 117 29 1 22 73 9 65 19.2 6.6

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Ex Ex Fr Av Av Av Fr Iron nr Vg/36 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 100