Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2016 28649 L 26 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.292 .385 .544 .929 583 676 94 170 43 4 32 109 16 74 8 108 3 5 0 3 13 317

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
121.1 7.9 .252 .951 .384 79 18.2 8.8

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.261 .366 .466 .832 176 46 12 0 8 19 0 27 22.0 9.3

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.305 .393 .577 .970 407 124 31 4 24 55 8 81 17.0 8.7

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Vg Ex Pr Fr Pr Pr Fr Normal nr Ex/71 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 100