Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2015 28649 L 25 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.278 .387 .512 .899 586 701 94 163 38 3 31 101 30 78 9 105 17 6 0 7 9 300

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
119.0 7.6 .234 .970 .396 72 18.9 8.5

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.294 .409 .472 .881 163 48 11 0 6 22 2 33 27.2 8.2

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.272 .378 .527 .905 423 115 27 3 25 56 7 72 16.9 8.6

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Vg Ex Pr Fr Av Vg Av Iron nr Vg/102 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 100