Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2014 28649 L 24 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.286 .386 .527 .913 524 616 89 150 28 1 32 78 15 73 7 116 5 4 0 4 8 276

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
109.0 7.9 .241 .956 .389 61 16.4 7.9

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.300 .421 .507 .928 140 42 5 0 8 23 0 28 17.5 6.1

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.281 .373 .534 .907 384 108 23 1 24 50 7 88 16.0 8.9

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Vg Ex Pr Fr Fr Fr Fr Prone nr Vg/98 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 89