Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2012 28649 L 22 ChN

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.285 .342 .463 .805 337 368 44 96 15 0 15 48 3 27 1 62 3 2 0 1 7 156

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
52.0 5.8 .178 .756 .267 30 22.5 13.0

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.208 .243 .356 .599 101 21 3 0 4 5 0 21 25.3 20.2

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.318 .383 .508 .891 236 75 12 0 11 22 1 41 21.5 11.2

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Av Vg Pr Pr Fr Av Fr Normal nr Av/78 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 54