Anthony Rizzo Player Card

Career

fnamelnameyearuidbatsageteam
Anthony Rizzo 2011 28649 L 21 SD

Primary

baobpslgopsabparunshits2b3bhrrbihbpbbibbsosbcsshsfgdptb
.141 .281 .242 .523 128 153 9 18 8 1 1 9 4 21 1 46 2 1 0 0 2 31

Secondary

rcrc27isotavgsecebhabhrabbb
9.7 2.4 .101 .513 .281 10 128.0 6.4

VSL

LbaLobpLslgLopsLabLhitsL2bL3bLhrLbbLibbLsoLabhrLabbb
.172 .273 .345 .618 29 5 2 0 1 3 0 9 29.0 9.7

VSR

RbaRobpRslgRopsRabRhitsR2bR3bRhrRbbRibbRsoRabhrRabbb
.131 .283 .212 .495 99 13 6 1 0 18 1 37 0.0 5.8

Ratings

posLpowRpowbsacbhitrunstljmpinjca_r1b_r2b_r3b_rss_rlf_rcf_rrf_rofcpbact_p
1b Vg Fr Pr Pr Av Av Av Normal nr Av/98 nr nr nr nr nr nr nr nr 0 36